Общи условия и Политика за защита на личните данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на онлайн магазин estelab.bg

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.estelab.bg. Ако използвате уеб сайта  www.estelab.bg се счита, че приемате и сте съгласни с тези Oбщи условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които „Околаб” ЕООД предоставя услуги на клиентите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.estelab.bg.

  1. I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между   „Околаб“ ЕООД, с ЕИК 175109331 , с адрес на регистрация гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, етаж 8, офис 25, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на платформата за електронна търговия www.estelab.bg, наричана по-долу „estelab.bg”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Околаб“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, п.к. 1510, бул. „Владимир Вазов“ № 9, етаж 8, офис 25

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, п.к. 1510, бул. „Владимир Вазов“ № 9, етаж 8, офис 25

Данни за кореспонденция: България, гр. София, , п.к. 1510, бул „Владимир Вазов“ № 9, етаж 8, офис 25, електронна поща : shop@estelab.bg , телефон 02/ 444 05 99

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG175109331

Вписване в публични регистри: ЕИК 175109331; регистриран под идентификационен №282498 в КЗЛД като администратор на лични данни

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. estelab.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.estelab.bg, чрез която ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да преглеждат стоките при доставка, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани чрез платформата estelab.bg;

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата estelab.bg .

Да получават информация за нови стоки, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg;

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез платформата estelab.bg, чрез интерфейса на страницата на estelab.bg, достъпна в Интернет;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата estelab.bg в Интернет;

Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.estelab.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата estelab.bg.

(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА на платформата estelab.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата estelab.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата estelab.bg.

Чл. 6. (1) ПOЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ESTELAB.BG

Чл. 7. (1) За да използва estelab.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутонa “Регистрация” , ПОЛЗВАТЕЛЯ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес. Създава се акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО -ПРОДАЖБА

Чл. 8. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата estelab.bg стоки.

Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата estelab.bg по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата estelab.bg и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯ няма до този момент регистрация в платформата estelab.bg.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата estelab.bg чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката;

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от получена доставка на стоки от ДОСТАВЧИКА в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до ПОЛЗВАТЕЛЯ. Независимо от това, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е задължен да съхранява получените стоки съобразно изискванията за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от ДОСТАВЧИКА лице.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба ПОЛЗВАТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в estelab.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg са определени в профила на всяка стока в платформата estelab.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg, в профила на всяка стока в платформата estelab.bg.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от ДOСТАВЧИКА в платформата estelab.bg и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ посредством платформата estelab.bg.

(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата estelab.bg, преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата estelab.bg или чрез електронна поща.

Чл. 15. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл.16. (1) Потребителя има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 14 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в сайта на ДОСТАВЧИКA начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на ДОСТАВЧИКА. Платената сума се възстановява на Потребителя според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.

(2) При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОСТАВЧИКА се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителя е упражнил правото си на отказ.След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

(3) При несъответствие на получените продукти с поръчаните ДОСТАВЧИКА заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.При липса на поръчни продукти от Потребителя ДОСТАВЧИКА може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителя откаже да замени продуктите ДОСТАВЧИКА възстановява заплатената сума.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

(4) Когато ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред ДОСТАВЧИКА чрез Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg на адрес https://upgrade.estelab.bg/общи-условия-и-политика-за-защита-на-ли/ Приложение № 1 към тези общи условия.

(5) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(6) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

(7) В случай, че плащането е направено с банкова карта (кредитна/дебитна), възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по същата карта, скоято е направено плащането в срок от 14 дни.

(8) Потребителят се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(9) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с ДОСТАВЧИКА като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1 към тези общи условия.

(10) Когато ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg.

(2) Ако ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на козметични продукти.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg може да организира доставката и предаването на стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg.

(2) Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не уведоми ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ на платформата estelab.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към ПОЛЗВАТЕЛЯ , включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg.

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ на платформата estelab.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на ПОЛЗВАТЕЛЯ при използването на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg.ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да опазва и да не предоставя достъп на трети лица до лични данни и друга събрана информация, свързана с ПОЛЗВАТЕЛЯ, с изключение на данните, необходими за доставка на поръчките от електронния магазин.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата estelab.bg има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: http://shop.estelab.bg/my-account/

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА на платформата estelab.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОЛЗВАТЕЛИ.

(2) Доставчикът в платформата estelab.bg и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез профила му в сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес https://upgrade.estelab.bg/общи-условия-и-политика-за-защита-на-ли/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в платформата estelab. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва платформата estelab.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в процеса на използване или неизползване на платформата estelab.bg и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата estelab.bg.

Чл. 32. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и ако от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата estelab.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ДОСТАВЧИКА в платформата estelab.bg и ПОЛЗВАТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 01.08.2015 г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителност и защита на личните данни

  Оператор на платформата за електронна търговия www.estelab.bg  е Околаб ЕООД.

Околаб  ЕООД, (наричано по-долу  ОКОЛАБ) използва електронни методи за обработване на лични данни  с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на своите услуги и оказването на съдействие на своите клиенти.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на ОКОЛАБ, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Защитата и сигурността на личните данни заемат важно място в дейността на ОКОЛАБ. По-долу можете да се запознаете с  политиката на ОКОЛАБ в областта на защитата на личните данни.

Защитата и сигурността на личните данни заемат важно място в дейността на ОКОЛАБ. По-долу можете да се запознаете с  политиката на ОКОЛАБ в областта на защитата на личните данни.

Защита на личните данни в ОКОЛАБ

ОКОЛАБ събира, съхранява, използва и обработва  лични данни единствено доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му при спазване на приложимите законови изисквания.

Обработваме Вашите данни единствено с Ваше съгласие, и ги използваме само за осигуряване и разширяване на търговските ни взаимоотношения с Вас, например с цел да можем да Ви осигурим информация относно нашите продукти и услуги, както и относно дейността на ОКОЛАБ. Ние ще поискаме такова съгласие от Вас, чрез ясно утвърдителен акт при регистрация на профил в нашия онлайн магазин.

Единствените случаи, в които в съответствие със законовите изисквания предоставяме лични данни към трети обработващи от наше име данните лица, са такива, при които тези лица са се задължили да спазват стриктно приложимото законодателство  за обработване и защита на личните данни. Моля свържете се незабавно с ОКОЛАБ в случай на въпроси или предложения във връзка с нашата политика на сигурност и защита на личните данни.

Наред с това, Вие имате право и да се свържете писмено с ОКОЛАБ във всеки един момент, удостоверявайки своята самоличност, с цел да изискате информация дали ОКОЛАБ съхранява и обработва Ваши лични данни и съответно какви са те, откъде са получени, за какви цели се използват, на кого се предоставят или могат да се предоставят, както и съответно да поискате по всяко време да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни и да поискате същите да бъдат коригирани или заличени. Нашата цел е да осигурим максимална степен на сигурност и защитата на личните Ви данни.

Сигурност

ОКОЛАБ прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация в съответствие с променящите се регулаторни и законови изисквания.

Използване на личните данни

Каква информация за Вас съхранява ОКОЛАБ и за какво използваме Вашите данни?

ОКОЛАБ се нуждае единствено от точно определени данни. Тази информация ни е нужна с цел осигуряване на доставки, отговаряне на Вашите запитвания, подпомагането Ви при  проблеми или при желание от Ваша страна,  да се сържем с Вас. ОКОЛАБ може да  изиска предоставянето на следните данни: име, адрес за доставка, електронен пощенски адрес (email адрес), телефонен номер и др.

Вашите данни ще се третират конфиденциално и ще се съхраняват и използват единствено за  целите, описани по-долу, или за други цели в съответствие с приложимите законови норми:
          •    Обработка на Ваши поръчки за продукти и услуги
          •    Осъществяване на връзка с Вас във връзка с отговор на Ваши запитвания, подадени чрез електронната ни форма за контакт
          • Предоставяне на информация за продукти на ОКОЛОАБ чрез изпращане на търговски съобщения във формата на електронни бюлетини

Съхранение на личните данни

Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни ноебходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения. За да опредeлим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от вреди в случай на неоторозирана употреба или предоставяне, целите на обработката и това дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания за съхранение на данните. По закон сме длъжни да съхраняваме някои основни данни за клиентите си (като например имена, информация за контакт, финансова информация и информация за извършени транзакции) за период от десет години.

В какви случаи ОКОЛАБ предоставя Вашите лични данни?

Вашите данни може да бъдат предоставяни на доставчици на куриерски фирми, рекламни и дигитални агенции, както и агенции, осъществяващи връзки с обществеността, с които ОКОЛАБ е в договорни отношения и които предоставят услуги на ОКОЛАБ, действат като обработващи личните данни лица от името на ОКОЛАБ, съгласно всички приложими законови норми за защита на личните данни. ОКОЛАБ гарантира, че съответната информация ще бъде използвана единствено след получаване на Вашето изрично съгласие по отношение на обработването, извършвано от името на ОКОЛАБ, както и че тази информация ще бъде третирана като конфиденциална. Ние ще поискаме такова съгласие при регистрация на профил в нашия онлайн магазин, посредством изрично потвърждение, че приемате нашата Политика за защита на личните данни.

Информацията, която ОКОЛАБ може да предоставя на изброените по-горе партньори, е: имейл адрес, телефонен номер, адрес и три имена.

Предоставянето на тази информация има единствено и само за цел:
          •    изпълнение на поръчките, в това число физическа доставка на поръчаните артикули;
          •    изготвянето на последващи маркетингови и рекламни кампании, в това число за обработване за целите на директния маркетинг от ОКОЛАБ.

ОКОЛАБ може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение. ОКОЛАБ може да предостави личните Ви данни на трети лица, доколкото това е позволено от приложимия закон, и ако това предоставяне е нужно за изпълнение на договор, при положение, че сте дали съгласие за такова предоставяне.

С настоящето Ви информираме, че имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на  Вашите лични данни по гореописания начин, както и предоставянето им на трети лица на имейл office@estelabbg Имате право на достъп по всяко време до вашите лични, данни както и да извършвате промени в тях.

ОКОЛАБ гарантира, че предоставената информация ще бъде използвана само и единствено в случай на изразено съгласие от Ваша страна за обработване на посочените данни, извършвано от ОКОЛАБ, както и че въпросната информация ще бъде третирана като конфиденциална.

Международни трансфери на лични данни

Ние не извършваме международни трансфери на лични данни

Бисквитки

За да направим посещението на нашата страница атрактивно и за да бъде възможно използването на определени функции, ние бихме могли да използваме така наречените „бисквитки“ на някои от нашите страници. Те служат за това, да направим нашата страница по-достъпна, по-ефективна, както и по-сигурна за клиентите и да улесним управлението на нашата платформа. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство (компютър, лаптоп, телефон, таблет и др.). Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват веднага след като напуснете браузъра, т.е. веднага след затваряне на Вашия браузър (така наречените Сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на Вашето устройство за срок от 30 дни и позволяват на нас или наш партньор да разпознаят Вашия браузър при следващо посещение на нашата страница (постоянни бисквитки). Използването на бисквитки е възможно само Вашето изрично съгласие.

Ние бихме използвали бисквитки също, за да разберем как точно се използва нашия сайт и какво можем да подобрим в неговото управление. Бисквитките ни помагат например да определим, дали дадена страница от нашия сайт е била посетена вече. Бисквитните ни позволяват също да разберем, дали сте посещавали нашата страница преди, или сте нов посетител. Освен това използваме бисквитки, за да подобряваме нашата реклама. Често бисквитките се ползват, за да показват важна за посетителите информация, за да подобряват резултатите от дадена кампания или за да предотвратят многократно показване на една и съща информация на даден посетител.

Можете да настроите Вашия браузър така, че да Ви информира при използването на бисквитки и да приемате или отказвате използването на бисквитки в определени случаи или генерално да ги блокирате. При отказ за използване на бисквитки функционалността на нашата страница се намалява.

Бисквитките, които ние бихме могли да използваме, не съхраняват лични данни или персонална информация.

Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Премахването на бисквитки обаче може да преустанови възможността да ползвате някои функционалности на сайта ни.

Понастоящем нашия сайт и онлайн магазин не използват „бисквитки“. Когато тази функция бъде активирана при ползване на нашия сайт ще се появява информация, че използваме „бисквитки“

Интернет, електронни бюлетини, уведомления по електронна поща, запитвания

Ако пожелаете, ние ще Ви изпращаме под формата на електронен бюлетин информация относно нашите продукти и услуги или ще насочваме вниманието Ви към специални оферти, които могат да Ви бъдат интересни. Тази информация може да съдържа справки относно специални оферти, нови продукти и нови услуги. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете от получаването на електронния бюлетин във всеки един момент, като натиснете (кликнете) върху бутона „ОТПИСВАНЕ ОТ НЮЗЛЕТЪРА“, който ще е достъпен в който и да е от изпратените до Вас  електронни бюлетини на ОКОЛАБ. След като посочите своя електронен пощенски адрес (Еmail адрес) в менюто „ОТПИСВАНЕ ОТ НЮЗЛЕТЪРА“, ще бъдете премахнати от списъка с получатели на електронния ни бюлетин и повече няма да получавате електронен бюлетин от нас.

Вашите права

В съответствие с приложимите законови изисквания за защита на личните данни Вие имате право на достъп във връзка с личните Ви данните, които се обработват от нас. При писмено заявление от Ваша страна и в рамките на 14-дневен срок ние ще Ви предоставим информация относно вида и източника на Вашите лични данни, които се обработват, целта на тяхното обработване, както и евентуалните им получатели. В случай, че обработването на Вашето заявление изисква повече време е възможно да удължим срока за отговор до 30 дни, като в този случай своевременно ще Ви уведомим за това. Писменото заявление може да бъде отправено лично от Вас или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно на посочените по-долу адреси, по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис или по пощата. При отправяне на Вашето заявление по пощата е необходимо същото да бъде с нотариална заверка на подписа, която ще ни позволи да потвърдим самоличността Ви и да защитим Вашите лични данни от неправомерен достъп от страна на трети лица. Въз основа на писмено заявление и в рамките на 14 дневен срок от получаването му, ние ще коригираме, изтрием и/или блокираме всякаква Ваша лична информация, така че да е невъзможно по-нататъшното й обработване, в случай че тази информация се окаже фактически неправилна, непълна или ако се окаже, че обработването й не отговаря на изискванията на закона.

 Вие имате правото да възразите срещу и да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, както и да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за такива цели, като в такъв случай имате възможност и да възразите срещу такова разкриване или използване. Към настоящия момент ОКОЛАБ не извършва подобно разкриване на лични данни. Ние ще изискаме Вашето изрично съгласие, преди да споделим Ваши лични данни с други организации.

Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе:

бул. „Владимир Вазов“ 9, ет.8 офис 25
1510 София, България

Промени в правилата за защита на личните данни

Правилата на ОКОЛАБ, описани в настоящата политика за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от ОКОЛАБ с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, ОКОЛАБ довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в своя уебсайт и Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите ще започнат да се прилагат от ОКОЛАБ при обработване на личните Ви данни. Ако в този срок не заявите, че приемате промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и ОКОЛАБ ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши  услуги, електронни бюлетини и др. под., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с ОКОЛАБ

Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема „Защита на личните данни“: office@estelab.bg